Slovensky Česky English
EUROINVEST

Kontakt

Euroinvest Holding, s.r.o.
Sídlo: Buková 10
040 14 KOŠICE
Prevádzka: Letná 42
040 01 KOŠICE
Tel.: +421 915 851 185

kontaktujte nás

Referencie

Referencie
ďalšie referencie

Úvod » Účtovníctvo

Účtovníctvo & audit

Účtovníctvo a účtovné poradenstvo

S našimi službami získate profesionálne vedenie účtovnej a mzdovej agendy. Postupujeme vždy v súlade s platnou legislatívou a v záujme klienta. S výkonom vedenia účtovníctva a účtovného poradenstva má naša spoločnosť viacročné skúsenosti. Pre viacerých klientov v súčasnosti plnohodnotne nahradzujeme ekonomické oddelenie ich spoločnosti. Základným cieľom je poskytovať služby tak, aby účtovná evidencia bola vedená v súlade so zákonom o účtovníctve a s ostatnými súvisiacimi predpismi. Našim cieľom je, aby účtovná závierka poskytovala presné informácie v zrozumiteľnej forme podľa individuálnych potrieb a požiadaviek.

Finančné účtovníctvo

V rámci finančného účtovníctva ponúkame nasledovné služby:

 • externé vedenie finančného účtovníctva,
 • spracovanie účtovnej závierky a výročnej správy,
 • účtovné poradenstvo,
 • vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky,
 • analýzy účtovnej závierky ( nákladovosť, ziskovosť, viazanosť kapitálu...)
 • zostavenie koncernových finančných výkazov
 • vzájomné zápočty medzi kapitálovo previazanými podnikmi
 • konfirmácie pohľadávok a záväzkov
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre oblasť finančného účtovníctva a mzdového účtovníctva,
 • vedenie mzdového účtovníctva.

Doterajšie skúsenosti dokázali, že optimálne výsledky pre klienta prináša komplexné spracovanie celej účtovno-daňovej problematiky. Napriek tomu realizujeme pre našich klientov aj krátkodobé projekty zamerané na riešenie čiastkových problémov klienta (vypracovanie vnútropodnikových smerníc, návrh analytickej evidencie, a pod.)

Audit účtovnej závierky

Účelom auditu účtovnej závierky je vyjadriť názor, či je zostavená vo všetkých významných súvislostiach v súlade s platnými predpismi a postupmi pre vykazovanie a pre účtovníctvo, a či je výročná správa v súlade s touto účtovnou závierkou.

V spolupráci s audítormi zabezpečíme klientovi výkon nezávislého auditu, ktorého predmetom je:

 • overenie preukaznosti, úplnosti a správnosti účtovnej evidencie podľa IAS
 • posúdenie, či údaje v účtovnej závierke verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, finančnú situáciu a hospodársky výsledok spoločnosti
 • kvalifikované, objektívne, komplexné hodnotenie činnosti podniku

Snažíme sa klientovi poskytnúť okrem audítorskej správy aj poradenstvo a návrh riešení, ktoré napomôžu k zvýšeniu úspešnosti a dynamiky rozvoja auditovanej spoločnosti.

Preverenie účtovníctva

Preverenie účtovníctva má za cieľ vykonať kontrolu účtovníctva účtovnej jednotky, aj takej, ktorá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom nemá. Dôraz je kladený na kontrolu systému, teda predovšetkým na kvalitu interných kontrol, analýzu účtovných postupov (použité metódy a spôsoby), analýzu účtovného informačného systému, atď. Preverenie účtovníctva mimo auditu sa zvyčajne aplikuje ako systém priebežných kontrol. Dochádza takto ku korekciám eventuálnych chýb v reálnom čase. Výsledky kontrol vždy konzultujeme a prejednávame s klientom a je na ňom, či odporúčania audítora aplikuje.

Outsourcing účtovníckych služieb

Moderné malé a stredné firmy zisťujú, že je výhodnejšie zveriť účtovnícke služby externým špecialistom. Prečítajte si výhody, ktoré Vám outsourcing účtovníckych služieb prináša.